Menu Zamknij
Sluzba_BHP

SŁUŻBA BHP

Usługi_BHP

USŁUGI Z ZAKRESU BHP

Szkolenia

SZKOLENIA

Zawory

USŁUGI Z ZAKRESU PPOŻ

USŁUGI Z ZAKRESU PPOŻ

 • AUDYT PPOŻ. Działanie ma na celu zweryfikowanie czy w firmie przestrzegane są przepisy ochrony przeciwpożarowej. W raporcie z audytu opisuję stwierdzone nieprawidłowości (z przywołaniem podstawy prawnej), wskazuję również propozycje rozwiązań mających na celu doprowadzenie obiektu do stanu zgodnego z przepisami.
 • DORADZTWO W ZAKRESIE ORGANIZACJI PRÓBNEJ EWAKUACJI Zgodnie z obowiązującymi przepisami, właściciel lub zarządca obiektu przeznaczonego dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami, niebędącego budynkiem mieszkalnym, powinien co najmniej raz na 2 lata przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu.

W ramach współpracy podpowiem Państwu jak zorganizować takie ćwiczenia, aby przyniosły jak najwięcej korzyści, a jednocześnie w jak najmniejszym stopniu zakłóciły „normalne” funkcjonowanie firmy.

 • SZKOLENIA Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Zgodnie z obowiązującymi przepisami:

  • właściciel budynku zobowiązany jest zapoznać pracowników z przepisami ppoż.,
  • pracodawca zobowiązany jest wyznaczyć pracowników do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników oraz przeszkolić ich uwzględniając rodzaj i poziom występujących zagrożeń.

Każde szkolenie dostosowujemy do potrzeb Klienta. Organizujemy zarówno szkolenia „teoretyczne”, odbywające się w sali szkoleniowej, jak i szkolenia praktyczne z użyciem podręcznego sprzętu gaśniczego.

 • OPRACOWANIE INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

Obowiązek opracowania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dotyczy budynków, których kubatura brutto przekracza 1 000 m3 lub występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem.

Instrukcja powinna zawierać:

  1. warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem;
  2. określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym;
  3. sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;
  4. sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane;
  5. warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania;
  6. sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji;
  7. zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami;
  8. plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie oraz terenu przyległego.